VDD-109 大場ゆい作品番号2015年11月06日

VDD-109 大場ゆい作品番号2015年11月06日

至伤寒由阳经化热传入阴经,只是邪气内连,非邪气内移,表邪全罢也。味阴气阳,阳动而散,阴静而留,留则久积力浓,与脏气协议而化,用药当知防微矣。

凡肝热郁勃之人,于欲事每迫不可遏,必待一泄,始得舒快肝阳不得宣达,下陷于肾,是怒气激其志气,使志不得静也。第泄热之说,犹有可议者。

(温温,当作愠愠。脾主中央湿土,其体淖泽,是水气也。

所谓脑气筋者,如脂如膜,发原于髓,资养于血。又云∶地之湿气,感则害人皮肉筋脉。

 此治真虚之法也,虚损病中之万一耳!此外又有尸鬼注,世称劳瘵,此乃蚀怪证,不在虚劳之列。是从脚踏实地,真积力久而得,非从超颖顿悟,浮光掠响而来,自无明暗相兼,得失参半之敝矣。

喉中常觉有一点干结,如树皮草叶,咳咯不出者,是少阴少精不上潮而脉络燥结者,非肺燥也。此亦前人之所未及也,惟叶天士通络之说,于此等病治法甚合。

Leave a Reply